Avís Legal

Li donem la benvinguda al nostre lloc web. A continuació, exposem els termes i condicions d’ús del present lloc web i li agraïm llegir-los abans de continuar amb la navegació.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra com a responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital i la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals a Andorra (LQPD).

 

1. Dades de Col·legi Oficial de Metges d’Andorra

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, va ser en compliment d'allò que es disposa a l'article número 6 de la Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, els informa que:

 

  • Titular: Col·legi Oficial de Metges d’Andorra
  • NRT: U-800561-F
  • Adreça: Carrer Sant Salvador, 10 - 2n Despatx 5 AD500 Andorra la Vella
  • Telèfon: 823 525
  • Adreça de correu electrònic: coma@andorra.ad

 

La navegació en aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari (en endavant, “Vostè”). 

 

Tota utilització contrària a la prevista en aquest document queda totalment prohibida. 

 

2. Objecte

El present Avís Legal regula l’accés i l’ús per part de qualsevol persona (“usuari”) a les pàgines que són integrades dins del domini web https://coma.ad (“pàgina web”), titularitat del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.

 

L’accés a aquest lloc web o la utilització per part de Vostè implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d’aquest Avís Legal. Per tant, es recomana que l’Usuari llegeixi detingudament les clàusules que hi conté cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra es reserva la facultat de dur a terme, en qualsevol moment i sense necessitat de cap mena de preavís,  qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en tot cas, de tots aquells elements que integren el disseny i la configuració de la pàgina web.

 

3. Responsabilitat

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra és el responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment amb la llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital i la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals a Andorra (LQPD), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web, sobre els diferents productes i / o serveis que s’hi contenen ara o en un futur pel Col·legi Oficial de Metges d’Andorra. 

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la seva observança i compliment rigorós de les disposicions que aquí s’hi exposen, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació: 

 

L’usuari presta la seva acceptació i queda obligat per les condicions que aquí s’exposen. 

 

L’usuari en fer servir la pàgina web accepta aquestes condicions i queda obligat a fer-ne un ús correcte de la pàgina web, els serveis i els continguts que s’hi contenen de conformitat amb aquestes, les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic jurídic i el present avís legal. 

 

L’usuari accepta que l’ús de la pàgina web, dels serveis i els continguts te lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

L’usuari respondrà davant del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no assumeix cap tipus de responsabilitat sobre els continguts inserits pels usuaris. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa, que aquella pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès en virtut de les presents condicions generals d’ús, o de la llei en relació a l’ús que es faci del lloc web. 

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés, o ús dels Continguts, o del Lloc web.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent-hi el lucre cessant, que poguessin deure's als serveis prestats per tercers a través del Lloc web, així com, als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: Pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc web.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

 

Així doncs, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no garanteix la continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com que es trobi en tot moment operativa i disponible.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys en sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la pàgina

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, per tant, informa que l'accés en la present pàgina web no implica l'obligació per part del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d'aquesta..

 

4. Accés i ús del lloc web 

Els continguts i serveis presentats en la pàgina tenen com a finalitat la difusió d'informació sobre els serveis i productes que ofereix i desenvolupa Col·legi Oficial de Metges d’Andorra. L'Usuari accedeix en la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, encara que ha disposat mesures de antimalware, no pot garantir l'absència de virus o altres components nocius en la pàgina o en els serveis que ho allotgen.

 

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable. Així doncs, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no respondrà de les incidències en el servei, degudes a una actuació dolosa o culposa de l'usuari que estigui accedint o navegant en aquest moment.

 

En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l'Usuari quan aquest accedeixi en la pàgina o la utilitzi.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'Usuari perquè aquest hagi usat de manera indeguda o negligent la pàgina web.

 

Si a conseqüència del registre a l'àrea privada, es dotés a l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. 

 

En conseqüència, l'Usuari és responsable de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per la Web, i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. 

 

Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. 

 

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de manera immediata als gestors de la Web, qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

5. Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part d’aquest lloc, es a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web aparença externa, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de Col·legi Oficial de Metges d’Andorra o bé s’exploten sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels mencionats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.

 

Vostè podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitarà d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, Vostè té prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en aquest lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

 

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

 

6. Propietat industrial

Les referències a noms i marques comercials o registrades, així com els logotips o altres signes distintius present en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis andorranes i internacionals sobre propietat industrial.

 

Qualsevol usuari que, mitjançant una connexió i dispositius propis navegui sobre la present pàgina web, quedarà subjecte a l'obligació d'usar els serveis de manera diligent, correcta i licita.

 

Queda totalment prohibida la reproducció, la distribució, la reutilització i l'explotació, així com la transmissió o descàrrega mitjançant qualsevol mitjà. Es prohibeix també la còpia, l'ús per a modificació i/o duplicació, venda, revenda, i altres formes d'explotació amb finalitats comercials o altres finalitats.

 

Així doncs, queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els Continguts o advertiments d'aquest Portal sense la prèvia autorització escrita de Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.

 

Per tant, l'usuari es compromet a no realitzar, sota cap circumstància, qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dels drets aquí nomenats de propietat intel·lectual o industrial que pertanyen a Col·legi Oficial de Metges d’Andorra o a tercers presents en la pàgina web.

 

Qualsevol ús sobre el contingut d'aquesta web amb finalitats comercials queden prohibides. En particular queda terminantment prohibida qualsevol classe d'utilització de les imatges contingudes en aquest lloc, sense consentiment exprés de Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.

 

Els usuaris que vulguin expressar possibles reclamacions derivades d'incompliments dels drets de propietat Intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web, hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: coma@andorra.ad

 

7. Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a aquest lloc web, haurà de ser autoritzat i prèviament per escrit per Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, havent-se d’establir l’enllaç en qualsevol cas a la seva pàgina inicial.

 

Tots els enllaços a llocs web externs (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a la seva disposició altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

 

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web externs. En el cas de que Vostè detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer pot dirigir la seva observació a la direcció de correu electrònic: , amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

 

8. Política de Protecció de Dades i de confidencialitat

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra pren seriosament la privacitat de les serves dades i, per això, aplica una Política de Protecció de Dades basada en els principis de protecció de dades de la normativa andorrana i de la Unió Europea.

 

Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de privacitat i protecció de dades

 

9. Durada i modificació

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent,

 

A més, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquesta pàgina Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'Usuari.

 

10. Denuncia de irregularitats

En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets i/o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut, i/o de la realització de qualsevol activitat il·lícita en les pàgines web incloses, o accessibles a través del Lloc web, o per mitjà dels serveis allí prestats, haurà de posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client a través del correu electrònic coma@andorra.ad o bé, mitjançant escrit dirigit a Carrer Sant Salvador, 10 - 2n Despatx 5 AD500 Andorra la Vella.

 

9. Política de Cookies

L'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a cookies o tecnologies similars, a través de la pàgina web de Col·legi Oficial de Metges d’Andorra es regirà pel que s'estableix en la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des de la pàgina web, sent part integrant del present Avís Legal.

 

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Els presentes terminis es regeixen per la Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital i la llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals en Andorra (“LQPD”)  i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals d'Andorra.

 

Data de l’última modificació: 15/06/2023