Política de privacitat i protecció de dades

Mitjançant la present Política de Privacitat, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen.

 

Així doncs, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. 

 

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: Col·legi Oficial de Metges d’Andorra

Adreça: Carrer Sant Salvador, 10 - 2n Despatx 5 AD500 Andorra la Vella

NRT: U-800561-F

Telèfon: 823 525

Correu electrònic: info@coma.ad

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a Col·legi Oficial de Metges d’Andorra a través de diversos Mitjans es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’exclusiva finalitat de garantir el servei sol·licitat. 

 

En cadascun dels mitjans, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra informa detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització. 

 

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

 

TractamentPer a què farem servir les seves dadesTermini de conservació
Usuaris web Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, registrar, gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin realitzar via web. Enviar-li comunicacions relacionades que siguin d’interès als nostres col·legiats i enviar-li informació sobre les nostres activitats o serveis, així com comunicacions comercials i/o newsletter. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Dades personals del correu electrònicTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Formulari Alta Àrea privada webTractarem les seves dades amb la finalitat de donar-li accés a l’àrea privada d’aquest lloc web com a Col·legiatLes dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment.
Gestió Col·legialTractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de gestionar la col·legiació i gestió de les funcions legalment previstes derivades de la col·legiació entre d’altres, a títol informatiu i no limitatiu: gestionar l’alta i cobrament de quota; gestió de la relació Col·legiCol·legiats; enviament d’informació col·legial; prestació de serveis Col·legials; gestió de registre Col·legiats; elaboració i publicació de la llista de col·legiats; Les dades es conservaran mentre s'ostenti la condició de col·legiat, posteriorment seran conservades durant els terminis legalment previstos. tramitació de procediments derivats de l’exercici de funcions públiques del Col·legi o gestió de la participació en processos electorals.Les dades es conservaran mentre s'ostenti la condició de col·legiat, posteriorment seran conservades durant els terminis legalment previstos.
Contractació pòlissa de Responsabilitat CivilTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la contractació i gestió de la seva pòlissa col·lectiva de Responsabilitat CivilLes seves dades es conservaran durant el temps que duri la seva relació contractual de la pòlissa
Borsa de treballTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae  rebuts. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Totes les dades se suprimiran als 2 anys.

 

Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat al Col·legi Oficial de Metges d’Andorra es tractaran únicament amb la finalitat de què van ser informades i que varen autoritzar. 

 

La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l’execució de la relació o serveis efectuats amb el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra. 

 

En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades. 

 

El Col·legi Oficial de Metges d’Andorra es reserva el dret a modificar i/o ampliar el present document amb nous tractaments segons pugui evolucionar la seva activitat.

 

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, sobre la base de:

 

  • El seu consentiment
  • Compliment d’una obligació legal
  • Exercici de funcions públiques conferits al Col·legi oficial de Metges d’Andorra
  • Interès legítim perseguit pel Col·legi oficial de Metges d’Andorra

 

DESTINATARI DE LES SEVES DADES

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, la “LQPD”) i els  reglaments que la desenvolupen. Llevat que s’indiqui el contrari, les seves dades personals no es comunicaran a tercers, excepte:

 

Amb la finalitat de comunicar el cobrament de quotes i serveis a col·legiats es cediran amb entitats bancàries.

 

En el cas que hagi contractat la Assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil (Multisegur) acordada amb el Col·legi de Metges, les seves dades seran cedides al mediador Assap Assegurances, S.A.

 

Per contra, sí divulgarem les seves dades en compliment d’una obligació legal o reglamentària, d’acord amb la normativa aplicable.

 

TRANSFERÈNCIES DE DADES INTERNACIONALS

Col·legi Oficial de Metges d’Andorra informa l'informa que, per a prestar els nostres serveis, no es preveuen transferències internacionals, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

 

ELABORACIÓ DE PERFILS

L’informem que el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

 

Veracitat i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat a Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.

 

Conservació de les dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a complir amb els fins per als quals les van recollir, inclòs en compliment d’una obligació legal o reglamentària, i en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

 

Mesures de seguretat

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i els reglaments que la desenvolupen.

 

A l’hora d’aplicar les mesures de seguretat, Col·legi Oficial de Metges d’Andorra té en compte els factors següents: la natura, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. Col·legi Oficial de Metges d’Andorra aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les seves dades és conforme amb la LQPD i el RGPD.

 

Els seus drets

En relació amb les dades recollides en aquest lloc web, Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 

 

D’igual manera, Vostè pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

 

L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions.

 

La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal dirigit a Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, Carrer Sant Salvador, 10 - 2n Despatx 5 AD500 Andorra la Vella; o bé mitjançant sol·licitud dirigida al següent correu electrònic: info@coma.ad

 

L’usuari haurà d'especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives. En cas que, per a verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, li farem saber. 

 

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que Col·legi Oficial de Metges d’Andorra realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent www.apda.ad.

 

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta Política de Protecció de Dades i li notificarem els canvis eventuals en el nostre lloc web i en aquesta Política de Protecció de Dades. Si continua utilitzant els nostres Serveis després de dita actualització, es considerarà que accepta els nous termes. Si no accepta l’actualització, li agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (excepte quan sigui necessari conservar-los en compliment d’obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar fent ús dels nostres serveis.

 

Data d’última modificació: juny de 2023